A Simple Key For may khoan Unveiled

Máy khoan là m?t d?ng c? ?i?n ???c c?u t?o v?i ph?n thân trang b? ??ng c?, thi?t k? ph?n ??u ?? g?n m?i khoan chuyên d?ng ?? khoan, ??c, b?n và v?n vít trên nhi?u b? m?t v?t li?u khác nhau.Kho?ng cách nh? nh?t t? c?t ??n ??u tr?c chính /Min.length,column sarace spindle Heart Khi thi công trong lòng ??t có th? x?y ra các hi?n t??ng co

read more